بيمارستان امام خميني (ره) فريدونكنار
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
پوشش رده هاي شغلي

* لباس فرم رده هاي مختلف كادردرماني به شرح ذيل مي باشد :

 

الف  - لباس فرم سوپروايزرها ،سرپرستاران و مترون  :

-خانمها : مقنعه ،روپوش وشلوار سورمه اي

-آقايان : روپوش سفيد وشلوارسورمه اي       

 

ب   - لباس فرم پرستاران :

 -خانمها : مقنعه سفيد،روپوش وشلوار سورمه اي

-آقايان : روپوش سفيد وشلوارسورمه اي

 

پ  -  لباس فرم پرستاران بخش ويژه ICU و دياليز :

-خانمها : مقنعه سفيد،روپوش وشلوار آبي

-آقايان : روپوش وشلوارآبي

 

ت  -  لباس فرم ماما و پرسنل اتاق عمل:

در محيط داخل بخش:

-خانمها : مقنعه و روپوش وشلوار سبز

-آقايان: روپوش وشلوار سبز

درمحيط خارج بخش :

-خانمها: روپوش سفيد ،مقنعه وشلوارمشكي

-آقايان: روپوش سفيد ،شلوارمشكي

 

ج - لباس فرم بهياران:

-خانمها: مقنعه، روپوش وشلوار سفيد

-آقايان: روپوش وشلوار سفيد

 

د  - لباس فرم كمك بهياران  :

-خانمها : مقنعه سفيد،روپوش وشلوار كرم رنگ

Text Box:  -آقايان : روپوش وشلواركرم رنگ

 

ه  - لباس فرم خدمات  :

-خانمها : مقنعه مشكي،روپوش وشلوار طوسي

-آقايان : روپوش وشلوارطوسي

كفش در همه رده ها مشكي مي باشد.

 

 

1397/09/20
Powered by DorsaPortal