بيمارستان امام خميني (ره) فريدونكنار
۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
مديريت پرستاري

نام ونام  خانوادگي : م- پرچ

مدرك تحصيلي: ليسانس پرستاري

عنوان پست سازماني: مدير پرستاري